Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Lidia Matuszkiewicz - pok. nr 11, nr telefonu - wew. 21

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 226 z późn. zm.), określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Do wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego europejską oceną techniczną mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z dnia 4.4.2011 str.5 ze zm.)

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544) są:

 1. wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Do zadań Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych należy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku;
 • zlecanie badań pobranych próbek wyrobów budowlanych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji;
 • orzekanie w drodze decyzji, na wniosek producenta o uznaniu, że dany wyrób jest regionalnym wyrobem budowlanym;
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 • przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie;
 • współpraca z innymi organami kontrolnymi;
 • sporządzenie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
 • wprowadzanie do planu, zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu kontroli i przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011.

Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym właściwy organ wszczyna z urzędu lub na wniosek Prezesa UOKiK. Stronami w postępowaniu administracyjnym są: producent, importer lub sprzedawca wyrobu budowlanego.

Teskt ustawy o wyrobach budowlanych , rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR) oraz rozporządzeń delegowanych do rozporządzenia nr 305/2011 są udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl (Strona głowna: Prawo).


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie