Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Inspektorat działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.);
  • statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
  • porozumienia z dnia 7 listopada 2009r. zawartego między Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej;
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.
Realizuje ponadto inne zadania nałożone przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonawstwa.

Regulamin organizacyjny Inspektoratu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WINB.


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie