Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Komunikaty

04.10.2019 r.

KOMUNIKAT
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego

www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego


27.06.2019 r.

KOMUNIKAT
Głównego Inspektora Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.
Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy -Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy(obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny zjego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać wnależytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą-Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury służącerekreacjicodziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, cowiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy-Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.


22.10.2018 r.

KOMUNIKAT
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1208 z późn. zm.) do dnia 30 listopada 2018 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: :
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Wzór zawiadomienia można znaleźć na stronie - www.winb.rzeszow.pl/Formularze.

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem.
W takim przypadku przeprowadzający kontrolę ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii protokołu z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.


22.10.2018 r.

KOMUNIKAT
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1208 z późn. zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.


7 czerwca 2010 r.

Stan na dzień 20.09.2010r.

Sprawozdanie dotyczące powodzi
- tabela.pdf

Sprawozdanie dotyczące powodzi z podziałem na powiaty
- tabela.pdf

Osuwiska występujace podczas powodzi
- tabela.pdf

Osuwiska występujace podczas powodziz podziałem na powiaty
- tabela.pdf

Stan na dzień 26.08.2010r.

Zestawienie zbiorcze wykonanych ankiet stanu technicznego budynków
uszkodzonych w wyniku powodzi
- przegląd uszkodzonych wałów przeciwpowodziowych.pdf
- przegląd uszkodzonych budynków.pdf
- przegląd uszkodzonych dróg.pdf
- przegląd uszkodzonych drogowych obiektów inżynierskich.pdf
- przegląd uszkodzonych dróg kolejowych.pdf
- przegląd uszkodzonych sieci uzbrojenia terenu.pdf


Instrukcja
dla pracowników WINB i PINB podczas dokonywania przeglądu obiektów budowlanych na terenach objętych powodzią.
- tekst.pdfUSTAWA
z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
(Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia 2001 r. poz. 906)
- teskt ustawy.pdf

Uwaga - zmiana ustawy -
(Dz. U. Nr 149 z dnia 16 sierpnia 2010 r. poz. 996)25 maja 2010 r.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT PRZY BUDYNKACH ZALANYCH W WYNIKU POWODZI.

Dom po powodzi - pierwsze kroki:

  1. Sprawdzić czy instalacja gazowa lub elektryczna mogą być dalej bezpiecznie użytkowane - w tej sytuacji należy dokonać sprawdzenia instalacji przez uprawnionego gazownika lub elektryka. Nie należy dokonywać samodzielnych prac związanych z naprawą instalacji w budynku.
  2. W przypadku zauważenia uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, dachu, stropów lub widocznego podmycia fundamentów) należy bezwzględnie powstrzymać się z wejściem do domu i zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub zwrócić się do osoby posiadającej uprawnienia budowlane o wydanie oceny czy zauważone uszkodzenia zagrażają konstrukcji i czy dom może być dalej użytkowany.
  3. Gdy mamy pewność, że możemy bezpiecznie wejść do domu, należy przystąpić , bezzwłocznie do usuwania błota i mułu zalegającego wewnątrz pomieszczeń lub przystąpić do wypompowywania wody z zlanych kondygnacji. Nie należy gwałtownie usuwać wody z zalanych piwnic budynków z uwagi na rozmoknięty grunt pod fundamentami. Gwałtownie wypompowywanie wody może spowodować osiadanie fundamentów wynikiem czego może ulec uszkodzeniu konstrukcja budynku.
    Należy się upewnić, że usunęliśmy błoto i muł ze wszystkich miejsc w budynku, gdyż później są to miejsca rozwoju pleśni i grzybów.
  4. Należy usunąć wszystkie zawilgocone okładziny zewnętrzne jak i wewnętrzne, takie jak: panele, boazerie, płytki ceramiczne itp. Należy skuć zawilgocone tynki na wysokości co najmniej 0,5 metra ponad poziom widocznego zawilgocenia.
  5. Jeżeli budynek został wzniesiony z elementów wielowarstwowych (np.: ściany trójwarstwowe z izolacją z wełny mineralnej) należy wykuć lub wywiercić otwory w odstępie około 1 metra tuż nad podstawą ściany po stronie zewnętrznej. Umożliwi to odpływ nagromadzonej wody w przegrodzie i osuszenie materiału izolacyjnego wewnątrz ściany. Podobną metodę możemy zastosować w przypadku zalanych stropów kanałowych.
  6. Należy dokładnie umyć i odkazić pomieszczenia, po usunięciu szlamu i błota oraz wyniesieniu wyposażenia domu.
  7. Należy zapewnić wentylację zawilgoconych pomieszczeń poprzez otwarcie wszystkich okien i drzwi. Można używać do suszenia również urządzeń grzewczych, pamiętając jednak o ich bezpiecznym wykorzystywaniu. Nie należy przegrzewać suszonych pomieszczeń (ponad 35 C) gdyż sprzyja to szybkiemu rozwojowi pleśni i grzybów. Ponadto wyższa temperatura może spowodować uszkodzenia elementów wyposażenia budynku (wypaczenie się mebli i innych elementów drewnianych), które nie uległy zniszczeniu podczas powodzi.


25 maja 2010 r.

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W SPRAWIE USUWANIA SKUTKÓW POWODZI W OBIEKTACH BUDOWLANYCHCopyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie