Dane adresowe:

35-065 Rzeszów
ul. 8-go Marca 5
tel. 17 852-78-29
fax 17 862-33-22

e-mail: biuro@winb.rzeszow.pl

Godziny pracy:
poniedziałek7:30 - 15:30
wtorek8:00 - 16:00
środa7:30 - 15:30
czwartek7:30 - 15:30
piątek7:30 - 15:30

Aktualności

05.04.2018 r.

W dniu 27.03.2018 r. odbyła się narada szkoleniowa dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowanego wraz z pracownikiem Inspektoratu.

Tematem szkolenia było wchodzące w życie od 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zostały omówione sprawy dotyczące funkcjonowania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, problemy dotyczące realizowanego budżetu 2018 roku i planowanego budżetu 2019 roku.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z Naczelnikiem Wydziału Inspekcji i Kontroli przedstawili zagadnienia poruszane na spotkaniu Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowalnego z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowalnego w dniu 20.03.2018r. które odbyło się w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego przedstawiła wybranie zagadnienie z zakresu orzecznictwa administracyjnego.

W dniu 06.04.2018 r. dla pracowników nadzoru budowlanego zostało zaplanowanie szkolenie dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.


20.06.2016 r.

Narada szkoleniowa dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wraz z pracownikami powiatowych inspektoratów.

W dniu 23.05.2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie odbyła się narada szkoleniowa. W szkoleniu udział wzięli Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego wraz z pracownikami powiatowych inspektoratów.
Szkolenie prowadził Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego oraz Radca Prawny Inspektoratu . Uczestnikom szkolenia został przedstawiony program z XXXI ogólnopolskiej narady szkoleniowej organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, która odbyła się w dniach 17-18.05.2016 r. w Lidzbarku Warmińskim. Tematem narady były postępowania w sprawach udostępniania informacji publicznej prowadzonych przez nadzór budowlany, wybrane zagadnienia z zakresu orzecznictwa, planowania kontroli i funkcjonowania systemu RWDZ (Rejestr Wydawanych Decyzji Zawiadomień), analiza wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.
02.06.2015 r.

Narada organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego
województwa podkarpackiego

W dniach 28-29.05.2015 r. odbyło się szkolenie organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowanej województwa podkarpackiego.
Naradę zorganizował Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard Witek przy współudziale Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy Wojciecha Glenia. W naradzie wziął udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urządu Wojewódzkiego Pani Maria Tokarska. W uroczystym otwarciu narady uczestniczył również Starosta Dębicki Andrzej Reguła.
Tematem narady były zagadnienia związane z orzecznictwem nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz zmiany prawa budowlanego. Z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane uczestników zapoznał GINB Robert Dziwiński. Omówiono także zagadnienia będące tematem XXIX ogólnopolskiej narady szkoleniowej nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej zorganizowanej przez GINB.
Podczas narady uhonorowano zasłużonych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. GINB wręczył wyróżnionym odznaki honorowe "Za zasługi dla budownictwa".

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Ryszrad Witek
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński
 • Starosta Powiatu Dębickiego Pan Andrzej Reguła
 • Wicestarosta Powiatu Dębickiego Pan Mateusz Pasek
 • Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mateusz Smoła21.05.2015 r.

Szkolenie dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

W dniu 19.05.2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego odbyło się szkolenie dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
Tematem szkolenia było stosowanie przepisów ustaw Prawo budowlane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Omówione zostały zagadnienia:

 • prowadzenie kontroli i dowodów w postępowaniu administracyjnym,
 • istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę i przepisów,
 • zasady kwalifikowania samowolnie wykonywanych robót budowlanych,
 • legalizacja samowoli budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974r.
 • utrzymanie obiektów budowlanych, rozbiórki nieużytkowych obiektów budowlanych
 • odpowiedzi na pytania przekazane w formie pisemnej.

Szkolenie prowadziły - Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego oraz Radca Prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
23.04.2015 r.

Szkolenie dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wraz z pracownikami
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

W dniu 21.04.2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie odbyła się narada szkoleniowa dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wraz z pracownikami.
Tematem szkolenia była ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz omówiono realizowany budżet powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego 2015 roku.

Szkolenie prowadził Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Naczelnicy Wydziałów: Orzecznictwa Administracyjnego i Inspekcji Kontroli oraz Radca Prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
02.04.2015 r.

Szkolenie dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
z województwa podkarpackiego.

W dniu 18.03.2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie odbyła się narada szkoleniowa dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wraz z pracownikami inspektoratów.
Tematem szkolenia było omówienie obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów budowlanych:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowanych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 883),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L 88 z 04.04.2011r s.5),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Naczelnika Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.
14.10.2014 r.

Szkolenie dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
z terenu województwa podkarpackiego.

W dniu 24 września 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z terenu województwa podkarpackiego. Tematem szkolenia było stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w działaniach organów nadzoru budowlanego, w szczególności w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami./
Szkolenie zostało przeprowadzone prze Radcę Prawnego oraz Naczelnika Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.
09.06.2014 r.

Narada organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego
województwa podkarpackiego

W dniach 19-20.05.2014 r. odbyło się szkolenie organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowanej, zorganizowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie przy współdziałaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu i Miasta Przemyśl.
W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego Dorota Klimberzin, Naczelnik Wydziału Departamentu Prawno Organizacyjnego Jacek Kozłowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW Maria Tokarska.
Gośćmi narady byli Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła.
Tematem szkolenia były zagadnienia związane z wykonywaniem zadań przez w/w służby, współdziałaniem organów oraz została przedstawiona informacja o prowadzonych pracach legislacyjnych Kodeksu budowlanego i zmian do ustawy Prawnu budowlane.
05.06.2013 r.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa - obejmujący sferę obronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami. Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna.

Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie wiadomości społecznej w tej dziedzinie - w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Białej Księdze: www.spbn.gov.pl
03.06.2013 r.

Narada organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego
województwa podkarpackiego

W dniach 23-24.05 br. odbyło się szkolenie służb administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego organizowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie we współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Nisku i Stalowej Woli.
W naradzie uczestniczył przedstawiciel Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Pani Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno Organizacyjnego w GUNB, która przedstawiła informację o prowadzonych pracach legislacyjnych kodeksu budowlanego oraz o projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowane oraz niektórych innych ustaw.
Uczestnicy szkolenia dyskutowali na temat bieżących problemów orzecznictwa i kontroli z zakresu Prawa budowlanego.
20.04.2012 r.

Konferencja konsultacyjna Założeń projektu ustawy Kodeks budowlany

W dniu 23 kwiernia br. w godz. 11:00 - 16:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, odbędzie się pierwsza z cyklu planowamych na najbliższe miesiące konferencji konsultacyjnych mających na celu prezentację założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako I etapu opracowania Kodeksu budowlanego.
Ogranizatorem Konferencji jest Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej we współpracy z rektorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.
Podczas spotkania omówione zostaną najistotniejsze rozwiązania i zmiany dotychczasowych przepisów z zakresu szeroko rozumianego Prawa budowanego proponowane w nowej ustawie.
Konferencja odbędzie się z udziałem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniewa Rynasiewicza, Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Jerzego Posłusznego oraz Przewodniczącego Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra TBiGM, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego SGH prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego.
27.03.2012 r.

Seminarium nt. kontroli technicznej w budownictwie drogowym i mostowym

23 marca br. w siedzibie GUNB odbyło się ogólnopolskie seminarium nt. Kontroli technicznej wyrobów, obiektów i robót budowlanych w budownictwie drogowym i mostowym.
Organizatorem tego zaadresowanego do organów nadzoru budowlanego seminarium był Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Jacek Szer i Paweł Ziemski, dyrektorzy departamentów i pracownicy Urzędu oraz kierownictwo i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.
Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych

W dniach 10-11 stycznia br. odbyła się w Warszawie pierwsza Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, której organizatorem był Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W Konferencji uczestniczyło ok. 120 osób. Wśród nich byli przedstawiciele wielu uczelni technicznych oraz Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Techniki Budowlanej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Głównego Inspektoratu Pracy, organizacji samorządowych zawodowych inżynierów budownictwa, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
25 maj 2011 r.

Konferencja „Inżynier i instytucje w procesie budowlanym - budownictwo drogowe”.

W dniu 20 maja 2011 r. w instytucie muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła sie konferencja zorganizowana przez Podkarpacką Izbę Inżynierów Budownictwa pod nazwą „Inżynier i instytucje w procesie budowlanym - budownictwo drogowe”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Poseł Zbigniew Rynasiewicz przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Prelegentami byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Izby Inżynierów Budownictwa i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Podczas konferencji Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard Witek wygłosił referat „Pozwolenie na użytkowanie jako warunek konieczny przystąpienia do użytkowania zrealizowanej inwestycji drogowej”.
Konferencję zakończył wykład Roberta Gwiazdowskiego, Prezydenta Centrum im. Adama Smitha pod tytułem „Co blokuje potencjał Polski” oraz dyskusja prelegentów z uczestnikami konferencji.
4 marzec 2011 r.

Głowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

W dniach 9-10 lutego br. na zaproszenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego w województwie podkarpackim przebywali Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński i Dyrektor departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB Pani Anna Macińska, którzy wzięli udział w zorganizowanej w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie naradzie z udziałem pracowników WINB i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Wśród osób zaproszonych znaleźli się Pan Jan Tomaka - Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pan Wiesław Kaczor - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. Narada poświęcona była omówieniu zadań stojących przed nadzorem budowlanym w roku 2011. W szczególności poruszone zostały kwestie dotyczące usuwania skutków powodzi i osuwisk oraz budowy i oddania do użytkowania autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Podczas narady Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczył Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego brązowe odznaki nadzoru budowlanego. Goście narady, wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Mirosławem Karapytą, zwiedzili nowo oddane do użytku laboratorium drogowe GDDKiA w Rudnej Wielkiej i budowę Węzła Centralnego realizowanej autostrady A4 oraz wzięli udział w konferencji prasowej z lokalnymi mediami.
5 październik 2010 r.

Narada szkoleniowa służb nadzoru budowlanego

W dniach 24-25 września br. w Solinie - Wojskowym Ośrodku "JAWOR" odbyła się narada pracowników nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego, zorganizowana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Ryszarda Witka. W naradzie udział wzięli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Robert Dziwiński wraz z Dyrektorem Departamentu Prawno-Organizacyjnego - Anną Macińską, Dyrektorem Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej - Iwoną Świderską. Zaproszonymi gośćmi narady były osoby wchodzące w skład zespołów wspomagających pracę służb nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego w działaniach związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi, które miały miejsce w miesiącu maju i czerwcu na terenie naszego województwa: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Jacek Szer wraz z czterema pracownikami, Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Jakub Grzegorczyk wraz z trzema pracownikami, dwóch pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.
Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z terenów dotkniętych powodzią i osuwiskami przedstawili informacje o podejmowanych działaniach i problemach związanych z nimi.
11 luty 2010 r.

Audycja radiowa z udziałem przedstawicieli WINB.

W dniu 9 lutego 2010 r. w godz. 11.00-12.00 Rzecznik Prasowy WINB - Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Krzysztof Piątek wziął udział w audycji publicystyczno-edukacyjnej "Między Nami" prowadzonej przez red. Janusza Majkę w Polskim Radiu Rzeszów.
W pierwszej części zostały przedstawione zadania i problemy stojące przed organami nadzoru budowlanego w województwie podkarpackim oraz największe problemy dotyczące budownictwa występujące w naszym regionie. Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwa spowodowane warunkami atmosferycznymi, panowaniem niskich temperatur i intensywnymi opadami.
Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów istniejących omówiono wymogi i obowiązki wynikające z przepisów Prawa budowlanego w zakresie utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym, wykonywania kontroli okresowych stanu technicznego budynków, instalacji gazowych, elektrycznych i grzewczych, przewodów kominowych, konieczność usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków oraz niebezpiecznych sopli i nawisów.
W drugiej części audycji Rzecznik Prasowy WINB odpowiadał na telefoniczne pytania radiosłuchaczy.
Audycja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie.


Narada szkoleniowa w Rymanowie

W dniu 17-18 września br. w Klimkówce koło Rymanowa odbyła się narada szkoeniowa powiatowych służb nadzoru budowlanego, zorganizowana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krośnie. Tematem narady były problemy związane z wykonywaniem zadań przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w województwie podkarpackim. W naradzie wzięli udział Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński, Dyrektor Departamentu Prawo-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego Pani Anna Macińska oraz Starosta Krośnieński Pan Jan Juszczak.
10-lecie istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego

W dniach 22-23.06.2009 r. w Świlczy k/Rzeszowa odbyła się narada szkoleniowa pracowników organów nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego połączona z jubileuszem 10-lecia istnienia terenowych struktur nadzoru budowlanego. Na zaproszenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Ryszarda Witka udział w naradzie wzięli; Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Robert Dziwiński, jego Zastępca - Paweł Ziemski, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - Anna Macińska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW, Przewodniczący Oddziału PZiTB oraz przedstawiciele Samorządów Zawodowych.
Naradę zaszczycili swoją obecnością, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury - Poseł Zbigniew Rynasiewicz oraz Wojewoda Podkarpacki - Mirosław Karapyta.

Uczestnicy narady i zaproszeni goście wzięli udział w forum dyskusyjnym w ramach którego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego omówił zmiany ustawy Prawno budowlane oraz zadania nadzoru budowlanego na najbliższą przyszłość.

Podczas narady Wojewoda Podkarpacki i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wręczyli zasłużonym pracownikom wojewódzkich i powiatowych służb nadzoru budowlanego "Medale za Długoletnią Służbę" oraz odznaki honorowe "Za zasługi dla budownictwa".

Odznaczeni pracownicy - lista.jpg
INFORMACJA

dotycząca akcji kontrolnej budynków socjalnych i hoteli pracowniczych prowadzonej przez organy nadzoru budowlanego województwa podkarpackiego w związku z tragicznym pożarem w Kamieniu Pomorskim

Więcej informacji - akcja kontrolna.pdf


Copyright © Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie